Löwenbräu 6+1 promóció

 
 
 
 
 
 

RÉSZVÉTELI ÉS PROMÓCIÓSSZABÁLYZAT

Löwenbräu 6+1 promóció

(a továbbiakban: „Promóció”)

 1. BEVEZETÉS

A Promóció a Borsodi Sörgyár Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3574 Bőcs, Rákóczi utca 81.; nyilvántartja a Miskolci Törvényszék Cégbírósága a 05-09-019849 cégjegyzékszámon; adószáma: 14981140-2-05), mint szervező és egyben lebonyolító (a továbbiakban: „Szervező”) által kerül megszervezésre. A promóció (a továbbiakban: „Promóció”) során a jelen részvételi és promóciós szabályzatban a (továbbiakban: „Részvételi és Promóciósszabályzat" vagy „Szabályzat”) meghatározott személyek (továbbiakban: „Vásárló” vagy „Vásárlók”) vehetnek részt az alábbiakban meghatározott szabályok, és feltételek alapján, azok elfogadásával.

A Promóció időtartama 2017. június 20. 00:00-tól 2017. július 31. 23:59-ig, vagy a készlet erejéig tart.

 1. Értelmező rendelkezések

Vásárló: Aki a jelen Szabályzatban foglalt részvételi feltételeknek megfelel, és a Szervező által gyártott Löwenbräu 0,5-l-es kiszerelésű dobozos sörből (Résztvevő termékek) legalább 6 dobozt vásárol a Promócióban részt vevő üzletben, és ezzel ráutaló magatartásával a jelen Részvételi és promóciós szabályzat rendelkezéseit elfogadta.

Üzlet: A Promócióban a promóciós plakáttal ellátott, Magyarország területén működő független üzletek vesznek részt a készlet erejéig. Az üzlet a promóciós plakát és az ajándékok átvételével a jelen Részvételi és Promóciós szabályzat rendelkezéseit elfogadta.

Résztvevő termékek:

 • Löwenbräu sör doboz 0,5 l 
 •  
 1. A Promócióban résztvevő vásárlók köre, részvételi feltételek, résztvevő üzletek, kizárás

Figyelemmel arra, hogy a Promóció a Szervező által gyártott termékekkel összefüggésben kerül megszervezésre, ezáltal a részvételi szabályok az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra. A Promóció keretein belül a Promócióban kizárólag azok a cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik

 • a 18. életévüket már betöltötték, és
 • a jelen Részvételi és Promóciós szabályzat rendelkezéseit ismerik, és azt magukra nézve kötelezőnek elfogadják.

A Promócióban való részvétel kizárólag a fentiekben ismertetett feltételek együttes teljesülése esetén lehetséges. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szabályzat rendelkezéseinek elfogadását jelenti a Vásárló által tanúsított minden olyan magatartás, amely a Promócióban való részvételi szándékára utal.

A Vásárlók a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik, és elfogadják a továbbiakat:

A Vásárló a jelen Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy már betöltötte a 18. életévét, amellyel összefüggésben kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vonható felelősségre abban az esetben, ha a Vásárló az életkorával összefüggésben valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz. A Szervező felelősségét kifejezetten kizárja az életkorral összefüggésben tett valótlan tartalmú nyilatkozatból adódóan felmerült valamennyi kár, egyéb kötelezettség, mulasztás tekintetében, amelyet a Vásárló kifejezetten tudomásul vesz.

A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 2. pont) illetve közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont); továbbá a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói, illetve közeli hozzátartozói. Ezen túlmenően a Promócióban nem vehet részt az, aki a Promócióban megszervezésében és lebonyolításában bármilyen módon részt vett, arról tudomással bírt, információval rendelkezett (a továbbiakban: "Kizárási klauzula").

Minden üzlet a Promócióhoz való csatlakozáskor, a Szervező és az Üzlet megállapodása alapján 1 (24db) vagy 2 (48db) tálca Löwenbräu 0,5 l-es dobozos sört vesz át jegyzőkönyvvel ellátva. A Promóció időtartamának lejártát követően az Üzlet az Ajándékokkal szintén jegyzőkönyvvel elszámol, továbbá a Szervező részére a Vásárlók által kitöltött és aláírt átvételi jegyzőkönyveket átadja. A Promócióban a Szervezővel való megállapodás függvényében előreláthatólag 750üzlet vesz részt.

 1. Esetleges jogsértés esetén fennálló felelősségi szabályok

A Vásárlók a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik, és elfogadják, hogy amennyiben bármely magatartásukkal, eljárásukkal harmadik személy eljárási, illetve működési rendjének szabályait, illetve személyiségi, és egyéb jogát megsértik, az ebből adódó jogkövetkezmények vonatkozásában kizárólag a jogsértő Vásárló tartozik helytállni, a Vásárlók által megvalósított jogsértés vonatkozásában a Promóció Szervezője a felelősségét kifejezetten kizárja. A Vásárlók a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik, és elfogadják, hogy amennyiben bármely magatartásukkal, eljárásukkal harmadik személy testi épségét, értelmi, testi, erkölcsi fejlődését sértik vagy veszélyeztetik, az büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat, és az ilyen magatartásból adódó jogkövetkezmények vonatkozásában kizárólag a jogsértő tartozik helytállni; a Vásárlók által megvalósított jogsértés vonatkozásában a Szervező a felelősségét kifejezetten kizárja. A Vásárlók a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg tudomásul veszik és elfogadják, hogy a fentiekben részletezett, továbbá a fentiekben nem említett, azonban a Vásárlók által megvalósított jogsértő magatartásokból adódóan keletkezett károk, mulasztások tekintetében a Szervező a felelősségét kifejezetten kizárja. A Vásárló által megvalósított polgári jogi, illetve büntetőjogi jogsértés következtében a fentieken túl a Játék Szervezője jogosult a jogsértést az illetékes hatóságok felé bejelenteni, amelynek az eshetőségét a Vásárló kifejezetten tudomásul veszi.

 • Ajándékok

900 tálca (21.600 db) Löwenbräu 0,5 l-es dobozos sör

 1. A Játék menete

Amennyiben a Vásárló a Promócióban részt vevő üzletben, a Promóció időtartama alatt a Szervező által gyártott legalább 6 darab 0,5 l (fél liter) dobozos Löwenbräu terméket (Résztvevő Termékek) vásárol, abban az esetben a vásárlás helyszínén 1 darab Löwenbräu 0,5 l-es dobozos sör átvételére jogosult, az üzletben megtalálható készlet erejéig.

 1. Az ajándék átvétele

A Vásárló az ajándékot a helyszínen jogosult átvenni.

 1. Panaszbejelentés, Promóció részleteiről való tájékozódás

A Promócióval kapcsolatban felmerülő kérdések, bejelentések fel-, illetve megtehetőek a vevoszolgalat@borsodi.hu email címen, továbbá a Vásárló a 06/46/528-289 telefonszámon érdeklődhet.

 1. Egyéb rendelkezések

A Promócióban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Vásárlók a Promócióval, a Szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére vonatkozóan. A Promóciót a Szervező bármikor, külön értesítés és indoklás nélkül felfüggesztheti, illetve módosíthatja.  Bármilyen, a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. A jelen bekezdés rendelkezései nem korlátozzák a Vásárlóknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

A Szervező fenntartja a jelen Szabályzat indokolás nélküli módosításának jogát. A Vásárlók elfogadják, hogy a Játékban való részvétel során a Részvételi és Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

A jelen Szabályzat megtalálható a www.borsodi.hu weboldalon. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért a Szervező a jogi felelősségét kizárja.

 

Budapest, 2017.06.20.

 

 

 

Borsodi Sörgyár Kft.

Szervező

 

 

 
 

Üdvözöljük a Borsodi Sörgyár Kft. vállalati weboldalán

Az oldal megtekintése
18 éven aluliak számára tilos

Kérjük, adja meg születési dátumát.


Év
Nap